fbpx
skinfo@besatravel.eu +421 918 651 170 +421 948 792 303 +421 904 207 747
info@besatravel.eu +421 918 651 170 +421 948 792 303 +421 904 207 747
sk

GDPR

 

Vážení priatelia a klienti,

 

chceme Vás ubezpečiť, že Cestovná kancelária BESA Travel Agency, so sídlom Akademika Hronca 99/3, 04801 Rožňava, Slovensko si váži Vašu dôveru a preto ochrane Vašich osobných údajov  venuje obzvlášť zvýšenú  pozornosť a chráni ich  podľa platných zákonov.  Vaše osobné údaje sú chránené v súlade s normami Európskej únie a právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”). Naša spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia z cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov našich klientov pred nezákonnými formami spracúvania.

 

Na základe vyššie uvedených skutočnosti nám preto dovoľte vážení priatelia a klienti informovať, Vás o nasledovných relevantných skutočnostiach:

 

  1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

 

 

Názov prevádzkovateľaMartin Belko – Cestovná kancelária BESA Travel
Identifikačné číslo organizácie (IČO)35140861
Ulica a čísloAkademika Hronca 99/3,
Obec a PSČ04801 Rožňava
ŠtátSlovenská republika
Právna formaživnosť
Štatutárny orgán 

Martin BELKO

 

2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa na zasielanie písomností: Akademika Hronca 99/3 , 048 01 Rožňava

Telefonický kontakt: +421 918 651 170

Emailový kontakt: info@besatravel.eu

webové sídlo:  https://besatravel.eu/sk/

 

 

3) Zoznam  osobných údajov, ktoré spracovávame:

Na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, spracúva CK BESA Travel Agency  nevyhnutné osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo dokladu totožnosti objednávateľa zájazdu, lokalita, Údaje k platbe; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti osôb cestujúcich spoločne s objednávateľom zájazdu. Údaje, ktoré môžu byť vyžiadané , štátne občianstvo cestujúcich, číslo pasu/ID karty, scan pasu (vybavenie vstupných víz, online check-in),  obmedzenia pre nástup a výstup z dopravného prostriedku požiadavky na špeciálne vybavenie ubytovacieho zariadenia,  požiadavky na dietetickú stravu počas prepravy a pobytu,  požiadavky na asistenciu,  iné zdravotné obmedzenia cestujúcich,  rodné číslo (vybavenie víz, cestovné poistenie), údaje o bankovom účte                            (vratky, preplatky, reklamácie, identifikácia platby, splátkový predaj), údaje o poskytnutom ošetrení a zdravotnom stave pre potreby likvidácie poistnej udalosti, resp. uzatvorenie poistnej zmluvy,  fotografie cestujúcich (vybavenie vstupných víz).

 

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie zmluvných záväzkov súvisiacich s poskytovaním objednaných služieb, a to najmä ubytovacích, stravovacích, dopravných a doplnkových služieb, ako aj so zabezpečením komplexného cestovného poistenia. Legálnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť uvedené osobné údaje, pretože ich neposkytnutie by znemožnilo uzavretie zmluvy. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie zmluvy. Tretími osobami môžu byť obchodní partneri – sprostredkovatelia: zmluvné poisťovne pre účely cestovného poistenia, zmluvné cestovné kancelárie a cestovné agentúry, letecké spoločnosti, autobusové dopravné spoločnosti, obchodní zahraniční partneri, prostredníctvom ktorých CK BESA Travel Agency  zabezpečuje pre svojich klientov služby uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu. So sprostredkovateľmi má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa dodržiavať stanovené podmienky ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu – dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, poistenie a asistenčné služby a poskytovatelia objednaných doplnkových služieb cestovného ruchu.


4) Doba uchovávania osobných údajov:

 

Podľa Účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Minimálne však na dobu 2 rokov od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

 

 

 

5) Právo dotknutej osoby teda Vás.

 

Právo odvolať súhlas- v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup- máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu– prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)- máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania– za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov– za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať- máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov– ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).