fbpx
skinfo@besatravel.eu +421 918 651 170 +421 948 792 303 +421 904 207 747
info@besatravel.eu +421 918 651 170 +421 948 792 303 +421 904 207 747
sk

Obchodné podmienky cestovnej kancelárie BESA Travel Agency

1.1 Martin Belko – Cestovná kancelária BESA Travel, IČO 35140861, Akademika Hronca 99/3, 04801 Rožňava pôsobí  na slovenskom trhu ako cestovná  kancelária prevádzkujúca svoju činnosť najmä prostredníctvom  webových stránok www.besatravel.eu. Pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach (ďalej len „Podmienky“) uvedené vyslovene inak, vzťahujú sa ako na ponúkané Zájazdy a predaj Zájazdov pod obchodnou značkou BESA Travel Agency

1.2 Pre účely týchto Podmienok sa zájazdom, v súlade so zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ alebo „Zákon o zájazdoch“), rozumie kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty, a to

  1. preprava,
  2. ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,
  3. prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny alebo
  4. iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu uvedených v prvom bode, druhom bode alebo treťom bode,

a) ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiadanie Cestujúceho alebo podľa výberu Cestujúceho uskutočneného pred uzatvorením Zmluvy o zájazde, alebo

b) bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, ak ide o služby cestovného ruchu

  1. zakúpené na jednom predajnom mieste a skombinované pred tým, ako sa Cestujúci zaviazal k úhrade ich ceny,
  2. ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú cenu alebo za celkovú cenu,
  3. ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestovného ruchu“ alebo obdobným označením,
  4. kombinované Cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu, alebo
  5. zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých obchodník, s ktorým je uzatvorená prvá zmluva o službe cestovného ruchu, zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom a s týmto obchodníkom alebo obchodníkmi sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu.

poprípade aj spojené služby cestovného ruchu jednotlivé služby poskytované spoločnosťou BESA Travel Agency alebo organizujúcou CK  samostatne (ďalej len „Zájazd“).

1.3 BESA Travel Agency je ako cestovná agentúra, autorizovaným predajcom Zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej len „cestovná kancelária, alebo „CK“), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení. Všetky CK, s ktorými BESA Travel Agency spolupracuje, majú v súlade so Zákonom zabezpečenú riadnu ochranu proti úpadku, a to na základe zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (zmluvy o poistení alebo zmluvy o bankovej záruke), uzatvorenej s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku a vo väčšine prípadov pôsobia na Slovenskom trhu už niekoľko rokov.

1.4 Ponuka všetkých Zájazdov predávaných BESA Travel Agency je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od CK, ktoré sú usporiadateľom ponúkaných Zájazdov, iba v prípade, že je usporiadateľom priamo BESA Travel Agency . Všetky tieto údaje sú platné k dátumu ich uverejnenia na Webe. BESA Travel Agency si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre Cestujúceho je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej Zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu.

1.5 Zájazd si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí s organizujúcou CK Zmluvu o zájazde resp. s BESA Travel Agency alebo CK inú zmluvu na ponúkané služby, alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej Zmluvy o zájazde alebo inej zmluvy na ponúkané služby . Cestujúcim pre účely týchto Podmienok aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na Zájazd alebo inú službu v súlade s článkom 3 týchto Podmienok (ďalej len „Cestujúci”).

1.6 Vymedzenie niektorých pojmov pre účely týchto Podmienok:
1.6.1 začatím Zájazdu začatie poskytovania prvej služby cestovného ruchu tvoriacej Zájazd,
1.6.2 neodvrátiteľnou a mimoriadnou okolnosťou okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia;
1.6.3 predajným miestom prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie Zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán;
1.6.4 trvanlivým nosičom prostriedok, ktorý umožňuje adresátovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača;
1.6.5 spojenými službami cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) zákona o zájazdoch zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu
a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu cestovného ruchu, alebo
b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným obchodníkom uzatvorí najneskôr 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu.;
1.6.6 zmluvou o zájazde sa cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu Cestujúcemu obstará Zájazd, ktorý spĺňa podmienky podľa § 3 Zákona a Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí za takýto Zájazd dohodnutú cenu (ďalej len „Zmluva o zájazde“). Ak sa Zájazd podľa tohto bodu poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, Zmluvu o zájazde tvoria všetky zmluvy, ktoré sa vzťahujú na služby cestovného ruchu v rámci zájazdu.
1.6.7 zmluvou o obstaraní služieb sa BESA Travel Agency zaväzuje, že za dohodnutú cenu Cestujúcemu obstará objednanú službu cestovného ruchu, ktorá nie je zájazdom v zmysle § 3 Zákona a Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu (ďalej len „Zmluva o obstaraní služieb“). Obstaraním služby podľa požiadaviek klienta (dodaním letenky pri preprave, dodaním ubytovacieho poukazu pre ubytovanie a pod) sa Cestujúci dostane do zmluvného vzťahu s poskytovateľom obstaranej služby cestovného ruchu;
1.6.8 Zmluvou o poskytnutí služby sa BESA Travel Agency zaväzuje poskytnúť Cestujúcim samostatne objednanú službu, ktorá nie zájazdom v zmysle § 3 Zákona (ďalej len „Zmluva o poskytnutí služby).
1.6.9 Zmluva o zájazde, Zmluva o obstaraní služieb a Zmluva o poskytnutí služby ďalej jednotlivo aj ako Zmluva;
1.6.10 Obchodníkom osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo z jej poverenia, pričom môže ísť o cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo poskytovateľa služieb cestovného ruchu.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Každý Cestujúci môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané Zájazdy. BESA Travel Agency nemá v okamihu prijatia objednávky, či už na Webe alebo v rámci Mobilnej aplikácie, informácie o tom, či je daný Zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne usporiadateľom Zájazdu, príslušnou CK.
2.2 BESA Travel Agency si vyhradzuje právo po odoslaní Cestujúceho objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní Zájazdov do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane usporiadateľa Zájazdu, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť.

2.3 Vybavenie objednávok Cestujúceho je zo strany spoločnosti BESA Travel Agency riešené nasledovne:
(a) Po tom, čo Cestujúci v súlade s článkom 2.1 týchto Podmienok vykoná objednávku vybraného Zájazdu a BESA Travel Agency túto objednávku dostane, vykoná BESA Travel Agency rezerváciu Zájazdu. Rezervácia je možné realizovať v priebehu prevádzkovej doby príslušnej CK a BESA Travel Agency . Niektoré CK nemajú počas víkendu otvorené, v tom prípade bude objednávka vybavená v najbližší pracovný deň. V prípade akéhokoľvek problému s rezerváciou BESA Travel Agency bezodkladne kontaktuje Cestujúceho a dohodne ďalší postup.
(b) Cestujúci berie na vedomie, že sú hovory s pracovníkmi BESA Travel Agency monitorované, čím nie je dotknuté právo Cestujúceho monitorovanie odmietnuť.
2.4 Ak je objednávka zo strany Cestujúceho akceptovaná spoločnosťou BESA Travel Agency aj organizujúcou CK, dôjde k uzavretiu Zmluvy, a to nasledujúcim spôsobom a pri splnení uvedených podmienok:
(a) Vznik zmluvného vzťahu v prípade, kedy je usporiadateľom Zájazdu CK:
Ak je objednávka Cestujúceho akceptovaná organizujúcou CK, ktorá je usporiadateľom objednaného Zájazdu, sú Cestujúcemu odovzdané zo strany spoločnosti BESA Travel Agency obchodné podmienky CK, návrh Zmluvy medzi Cestujúcim a príslušnou CK, a to spolu s potrebnými pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu ceny Zájazdu. BESA Travel Agency bezodkladne po uzatvorení Zmluvy odovzdá Cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej Zmluvy alebo jednoznačne, zrozumiteľne, určito formulované a čitateľné potvrdenie o uzatvorení Zmluvy na trvanlivom nosiči. Ak bola Zmluva uzatvorená za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, BESA Travel Agency poskytne na žiadosť Cestujúceho aj vyhotovenie uzatvorenej Zmluvy alebo potvrdenie o uzatvorení Zmluvy o zájazde v listinnej podobe..
BESA Travel Agency tiež môže informovať Cestujúceho o tom, do akej doby je potrebné návrh Zmluvy prijať; ak bude Zmluva prijatá po tomto termíne, návrh zaniká a k uzavretiu Zmluvy nedôjde. Ak nie je doba na prijatie Zmluvy Cestujúcemu oznámená, má sa za to, že návrh Zmluvy zaniká po uplynutí najneskôr 3 dní od jej doručenia.
Cestujúci je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú Zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu spoločnosti BESA Travel Agency . Zaslanie inému subjektu (napr. CK) môže viesť k tomu, že Zájazdu sa Cestujúci nebude môcť zúčastniť . Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre Cestujúceho záväzné a BESA Travel Agency nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany Cestujúceho (zo strany CK môže dôjsť napr. k zrušeniu rezervácie alebo odstúpeniu od Zmluvy).
2.5 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany spoločnosti BESA Travel Agency , resp. organizujúcej CK. Ak nie je Zmluva potvrdená, uplatní sa úprava uvedená v článku 3.4 týchto Podmienok.
2.6 Pred uzavretím Zmluvy je na žiadosť Cestujúceho spoločnosť BESA Travel Agency povinná predložiť k nahliadnutiu doklad o poistení pre prípad úpadku CK, ktorá je organizátorom Zájazdu, alebo iné zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku CK .
2.7 Ak nie je u daného Zájazdu výslovne uvedené inak, cena za “Dieťa” je platná zvyčajne pre dieťa na 1. prístelke v sprievode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov organizátora Zájazdu či zahraničných dodávateľov.

2.8 Cestujúci si je vedomý toho, že organizujúca CK môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu Cestujúceho budú vykonávané zamestnancom obchodného partnera organizujúcej CK, ktorým môže byť ako iný subjekt so sídlom v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí.

3. Platba

3.1 Cestujúcemu sú pokyny k platbe odovzdané v písomnej forme, a to spravidla e-mailom spolu s návrhom Zmluvy a obchodnými podmienkami CK, popr. sú fakturačné údaje uvedené v Zmluve.
3.2 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, za bežné Zájazdy objednávané obvykle viac ako jeden kalendárny mesiac pred začatím zájazdu zaplatí Cestujúci obvykle 50% z jeho plnej ceny, a to bezodkladne v čase uzavretia Zmluvy, následne potom obvykle jeden kalendárny mesiac pred začatím Zájazdu doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny Zájazdu dohodnutej v Zmluve.

3.3 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, Zájazdy typu “last minute” a Zájazdy objednávané obvykle menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu hradí Cestujúci jednorazovo v plnej výške, a to na účet BESA Travel Agency , prípadne po dohode s BESA Travel Agency priamo na účet organizujúcej CK, v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom, na pobočkách BESA Travel Agency , či inou platobnou metódou, podľa dohody s pracovníkom BESA Travel Agency . Môžu nastať výnimky, vzhľadom k obsadenosti letov, Zájazdov a z iných príčin, kedy budú Cestujúcemu odovzdané iné inštrukcie pre platbu než tie uvedené v týchto Podmienkach.
3.4 Cestujúci berie na vedomie, že po podpise Zmluvy môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný Zájazd, resp. spoločnosť BESA Travel Agency , rezerváciu nepotvrdí (pozri článok 2.5 týchto Podmienok). V takom prípade sa Zmluva od začiatku ruší a Cestujúci má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov.
3.5 BESA Travel Agency alebo organizujúca cestovná kancelária je oprávnená pred začatím Zájazdu jednostranne zmeniť iné podmienky Zmluvy ako cenu podľa bodu 3.5 týchto Podmienok, ak je táto zmena zanedbateľná a BESA Travel Agency alebo cestovná kancelária informuje Cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.
Ak je BESA Travel Agency nútená pred začatím Zájazdu podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov Zájazdu alebo ak je cestovná kancelária pred začatím Zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) Zákona o zájazdoch alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona o zájazdoch, navrhne BESA Travel Agency , resp. CK Cestujúcemu zmenu Zmluvy.
 BESA Travel Agency resp. cestovná kancelária v prípadoch podľa odseku 2 tohto bodu bezodkladne informuje Cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o
a) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu Zájazdu,
b) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia odstupného,
c) skutočnosti, že ak Cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny Zmluvy, Zmluva zanikne, a
d) cene náhradného Zájazdu podľa odseku 4 tohto bodu, ak je takýto náhradný Zájazd Cestujúcemu ponúknutý.
 BESA Travel Agency resp. cestovná kancelária môže Cestujúcemu, ktorý odstúpil od Zmluvy podľa písm. b) tohto bodu, ponúknuť náhradný Zájazd, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodný Zájazd. Ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy písmena 3 písm. b) a neprijme ponuku náhradného Zájazdu podľa predchádzajúcej vety, BESA Travel Agency resp. cestovná kancelária je povinná vrátiť Cestujúcemu všetky platby uskutočnené Cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
Ak sa v dôsledku zmeny Zmluvy podľa odseku 2 tohto bodu alebo prijatia náhradného Zájazdu podľa odseku 4 tohto bodu má poskytnúť Zájazd nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, Cestujúci má právo na primerané zníženie ceny Zájazdu.
3.6 Platby zo zahraničia a do zahraničia sú možné len po individuálnej dohode s pracovníkom BESA Travel Agency a bankové poplatky hradí vždy Cestujúci.
3.7 Vyššie uvedené platobné podmienky podľa článku 3 týchto Podmienok neplatia, pokiaľ Cestujúci po dohode s pracovníkom spoločnosti BESA Travel Agency platí cenu za Zájazd priamo CK. V tom prípade platia platobné podmienky organizujúcej CK, ak sú v rozpore s článkom 3 týchto Podmienok.
3.8 Pokiaľ si Cestujúci vyberie pre nákup Zájazdu produkt ,,Šikovná záloha“, tak BESA Travel Agency vystaví Cestujúcemu platobné podmienky produktu ,,Šikovná záloha“ prostredníctvom platobného e-mailu (ďalej len ,,Platobné podmienky“). Uzatvorením Zmluvy o zájazde sa potom medzi Cestujúcim Inviou uzatvára zmluva o pôžičke, kde zapožičia BESA Travel Agency Cestujúcemu čiastku rovnajúcu sa rozdielu medzi zálohou na cenu Zájazdu uvedenú v Zmluve o zájazde a čiastkou uvedenou v rozvrhu platieb podľa Platobných podmienok produktu ,,Šikovná záloha“ a Cestujúci túto čiastku od Invie prijíma ( ďalej len ako „požičaná čiastka“) a zaväzuje sa ju Invii vrátiť v lehote najneskôr do dátumu uvedeného v Platobných podmienkach. Požičanú čiastku BESA Travel Agency uhradí ako doplatok zálohy uvedenej v Zmluve o zájazde v prospech cestovnej kancelárie, s ktorou má klient uzatvorenú Zmluvu o zájazde podľa podmienok v nej uvedených. Požičaná čiastka nie je úročená. Cestujúci je oprávnený požičanú čiastku vrátiť kedykoľvek, i v splátkach, celú najneskôr však do uvedeného dátumu v Platobných podmienkach.
3.9 Pre prípad omeškania s vrátením požičanej čiastky podľa odstavca 3.9 sa Cestujúci zaväzuje uhradiť Invii zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia. Týmto potom nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na uhradenie zákonných úrokov z omeškania.
3.10 V prípade, že Cestujúci nevráti Invii požičanú čiastku podľa odseku 3.9 a podľa Platobných podmienok produktu “Šikovná záloha”, potom je BESA Travel Agency oprávnená podniknúť kroky vedúce k prípadnému ukončeniu Zmluvy o zájazde, ktorú má Cestujúci uzatvorenú s cestovnou kanceláriou. Cestujúci uvedené berie na vedomie.
3.11 V prípade, že dôjde k zrušeniu Zájazdu pred začatím Zájazdu zo strany Cestujúceho a cestovnej kancelárii vznikne povinnosť vrátiť zaplatenú zálohu, ktorú uhradil čiastočne Cestujúci a čiastočne BESA Travel Agency z titulu produktu “Šikovná záloha”, potom sa zmluvné strany dohodli, že cestovná kancelária je oprávnená tieto finančné prostriedky vrátiť na účet Invie a zmluvné strany budú tieto prostriedky považovať za vrátenie pôžičky zo strany Cestujúceho až do výšky požičanej čiastky podľa ods. 3.9, pokiaľ medzitým Cestujúci Invii nevráti požičanú čiastku v súlade s Platobnými podmienkami produktu “Šikovná záloha”.
3.12 V prípade, že dôjde k úpadku cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom Zájazdu, a Cestujúcemu vznikne nárok na vrátenie plnenia a bude sa jednať o plnenie, ktoré za Cestujúceho uhradila z titulu produktu “Šikovná záloha” BESA Travel Agency a klient Invii doteraz požičanú čiastku nevrátil, potom Cestujúci postupuje na Inviu pohľadávku voči cestovnej kancelárii, a to vo výške ktorú BESA Travel Agency zaplatila za Cestujúceho v prospech cestovnej kancelárie podľa produktu “Šikovná záloha”, a čiastka nebola dosiaľ Cestujúcemu vrátená BESA Travel Agency , a BESA Travel Agency túto pohľadávku od Cestujúceho prijíma. O postúpení bude uzatvorená samostatná zmluva.

3.13 V prípade, že si Cestujúci uzatvorí poistenie pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od Zmluvy a dôjde k zrušeniu Zájazdu pred začatím Zájazdu a cestovnej kancelárii vznikne povinnosť vrátiť zaplatenú zálohu, ktorú uhradil čiastočne Cestujúci a čiastočne BESA Travel Agency z titulu produktu “Šikovná záloha”, a odstupné bude hradené z poistného plnenia, teda Cestujúcemu vznikne nárok na plnenie od poisťovne a bude sa jednať o plnenie, ktoré za Cestujúceho uhradila na základe produktu “Šikovná záloha” BESA Travel Agency a Cestujúci BESA Travel Agency doteraz požičanú čiastku nevrátil, potom Cestujúci postupuje na Inviu pohľadávku z titulu svojho poistenia pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od Zmluvy , a to vo výške, ktorú BESA Travel Agency zaplatila za Cestujúceho v prospech cestovnej kancelárie z titulu produktu “Šikovná záloha” a čiastka nebola dosiaľ Cestujúcim vrátená BESA Travel Agency , a BESA Travel Agency túto pohľadávku od Cestujúceho prijíma. O postúpení potom bude uzatvorená samostatná zmluva.

4. Cestovné doklady

4.1 Každý Cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý Cestujúci je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu. Vízové formality si musí zaistiť Cestujúci vždy sám ešte pred vycestovaním. Za prípadné neudelenie víza nenesie BESA Travel Agency či CK žiadnu zodpovednosť.
4.2 Cestujúci si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú Cestujúci povinní si pred objednaním Zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii, a tiež o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste. Cestujúci inej ako slovenskej štátnej národnosti sú povinní si ešte pred objednaním Zájazdu zistiť pasové, vízové a iné formality pre svoj pobyt v príslušnej destinácii, aj v krajinách prípadných prestupov či prejazdov.

4.3 Pre prípad straty cestovného dokladu v zahraničí, odporúčame Cestujúcim pre jednoduchšie vybavenie náhradných dokladov, aby cestovali s niekoľkými kópiami svojich cestovných dokladov, prípadne, aby ich mali uložené v emailovej pošte atď. Tieto kópie môžu uľahčiť riešenie mnohých situácií. Jedná sa najmä o prípady straty dokladu či odcudzenia a pri požiadavke hotela nechať cestovný pas na recepcii do druhého dňa. Hotely si môžu cestovný doklad kopírovať či oskenovať a mali by doklad bezodkladne cestujúcemu vrátiť. V prípade straty cestovného dokladu v zahraničí, občan SR nahlási stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí miestnej polícii a požiada, aby mu o tom vydala potvrdenie. Následne stratu oznámi zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky (ďalej ZÚ SR). V prípade núdze sa Cestujúci môže so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad SR. Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke MZV SR v kapitole Slovenské zastupiteľstvá – záložka “Všetky zastupiteľstvá”. V prípade, že občan SR naliehavo potrebuje cestovný doklad, požiada ZÚ SR o vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu); ten vydáva ZÚ SR v čo najkratšom čase, ako sú splnené podmienky ustanovené pre jeho vydanie. Cestovný preukaz je cestovným dokladom k jednotlivej ceste s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, najmä na uľahčenie návratu do Slovenskej republiky.
4.4 Potrebné ostatné doklady zabezpečované spoločnosťou BESA Travel Agency či organizujúcej CK, ako napr. vouchery, letenky a pod, obdrží Cestujúci od BESA Travel Agency alebo príslušnej CK. Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané zvyčajne 3 až 5 dní pred odchodom alebo môžu byť odovzdané Cestujúcemu až priamo na mieste odchodu. V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické vouchery, sa Cestujúci na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom.

4.5 O všeobecných údajoch, ktoré sa týkajú pasových požiadaviek a vízových požiadaviek vrátane predpokladanej lehoty na vydanie víz, a o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste bude Cestujúci informovaný pred uzatvorením Zmluvy alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu Zmluvy.

5. Zájazdy na vyžiadanie

5.1 Pri niektorých ponukách Zájazdov sa môže Cestujúci pokúsiť vyžiadať ďalšie miesta, a to aj za predpokladu, že z ponuky Zájazdov vyplýva, že žiadne miesta už nie sú.
5.2 Záujemca berie na vedomie, že pri týchto Zájazdoch je zo strany usporiadateľa Zájazdu nutné vyžiadať voľnú kapacitu najskôr u príslušného zahraničného partnera CK, resp. spoločnosti BESA Travel Agency (tj. pri ubytovacích zariadeniach v zahraničí apod.).

5.3 V takomto prípade je BESA Travel Agency oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu na cenu Zájazdu vo výške až 100 % tohto Zájazdu ešte pred tým, ako je rezervácia Zájazdu potvrdená zo strany zahraničného partnera.
V okamihu úhrady zálohy dochádza medzi spoločnosťou BESA Travel Agency alebo CK a Cestujúcim k uzavretiu Zmluvy. Táto Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s článkom 2.5 týchto Podmienok a zaniká v prípade, že nedôjde k potvrdeniu rezervácie. Pokiaľ zanikne Zmluva, Cestujúcemu sa vždy vracia uhradená záloha v plnej výške. Zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu, v ktorom má usporiadateľ sídlo. U zahraničných organizátorov môže byť odlišná lehota pre vybavenie reklamácie než je všeobecne uvedené v článku 9.4 Podmienok.

5.4 Pre vylúčenie pochybností platí, že na Zájazd podľa tohto článku 5 Podmienok sa vzťahujú podmienky na odstúpenie od Zmluvy danej CK.

6. Odstúpenie od zmluvy a odstupné

6.1 Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím Zájazdu odstúpiť od Zmluvy za primerané a odôvodnené odstupné. Výška dohodnutého odstupného v Zmluve bude zohľadňovať čas odstúpenia od Zmluvy pred začatím Zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich Zájazd Cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Ak odstupné nebude dohodnuté v Zmluve, jeho výška sa vypočíta ako cena Zájazdu znížená o súčet úspory nákladov za neposkytnuté služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Na žiadosť Cestujúceho je BESA Travel Agency resp. cestovná kancelária povinná poskytnúť odôvodnenie výšky odstupného. Cestujúci výslovne súhlasí v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto bodu so započítaním pohľadávky BESA Travel Agency resp. CK na odstupnom voči Cestujúcemu s pohľadávkou Cestujúceho voči BESA Travel Agency resp. CK na vrátenie zaplatených platieb Cestujúcim na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

6.2 Cestujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pred začatím Zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie Zájazdu alebo prepravu Cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od Zmluvy má Cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za Zájazd zaplatil.
6.3 Cestovná kancelária resp. BESA Travel Agency môže pred začatím Zájazdu odstúpiť od Zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu Cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak
a) počet účastníkov Zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa Zmluvy a cestovná kancelária resp. BESA Travel Agency odstúpi od Zmluvy v lehote určenej v Zmluve, najneskôr však
1. 20 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
2. 7 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
3. 48 hodín pred začatím Zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia spoločnosti BESA Travel Agency resp. cestovnej kancelárii plniť Zmluvu a BESA Travel Agency resp. CK oznámia Cestujúcemu odstúpenie od Zmluvy bezodkladne pred začatím Zájazdu.
6.4 Pri odstúpení od Zmluvy podľa bodov je BESA Travel Agency resp. alebo CK povinná vrátiť Cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Cestujúceho o odstúpení od Zmluvy alebo odstúpenia spoločnosti BESA Travel Agency resp. cestovnej kancelárie od Zmluvy, v prípade podľa bodu 6.1 budú vrátené platby znížené o odstupné.
6.5 Ak Cestujúci uhradil celú alebo časť ceny Zájazdu tzv. poukážkami (napr. Gastropass, Flexipass, Holidaypass a pod) a odstúpi od Zmluvy, môže mu byť prípadná vrátka uhradenej ceny Zájazdu vrátená v týchto poukážkach.
6.6 V prípade, že Cestujúci využije možnosť úhrady ceny Zájazdu iným subjektom (napr. príspevok zamestnávateľa na dovolenku, platba prostredníctvom spoločnosti Benefit management, platba zájazdu na splátky atď.) a dôjde k odstúpeniu od Zmluvy Cestujúcim alebo predávajúcou CK v súlade s týmito Podmienkami alebo na základe Zákona , je prípadné vrátenie zaplatenej ceny Zájazdu možné iba tomu subjektu, ktorý Zájazd uhradil (tzn. v prípade, že cenu Zájazdu platil zamestnávateľ Cestujúceho, bude uhradená cena Zájazdu v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátená v súlade s týmito Podmienkami zamestnávateľovi Cestujúceho a nemôže by vrátená Cestujúcemu a pod.). V prípade čiastočnej úhrady Cestujúcim a čiastočnej úhrady iným subjektom, bude uhradená cena Zájazdu v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátená v súlade s týmito Podmienkami rovnakým pomerom všetkým platiacim.
6.7 V prípade, že Cestujúci využije možnosť úhrady ceny Zájazdu darčekovým certifikátom vystaveným spoločnosťou BESA Travel Agency , riadi sa vrátenie ceny Zájazdu v prípade odstúpenia od Zmluvy samostatnými podmienkami uvedenými na darčekovom certifikáte.
6.8 Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Cestujúceho zaslané buď na e-mailovú adresu  info@besatravel.eu, alebo faxové číslo +421 2 3221 0002 v pracovnej dobe od pondelka do piatku 9:00-17:30 hod alebo počas otváracej doby na niektorú z pobočiek BESA Travel Agency a súčasne zaslané na e-mailovú adresu, či faxové číslo organizujúcej CK na kontakty uvedené v Zmluve. Odstúpenie od Zmluvy môže byť prípadne doručené Cestujúcim osobne do sídla spoločnosti BESA Travel Agency alebo CK a nechať si zodpovedným pracovníkom potvrdiť príjem.
6.9 Pre stanovenie výšky odstupného podľa bodu 6.1 je okrem iného je rozhodujúci čas doručenia odstúpenia organizátorovi Zájazdu t.j. doručenie do CK, resp. spoločnosti BESA Travel Agency , preto je potrebné vziať do úvahy, že vybrané pobočky BESA Travel Agency majú otvorené aj počas víkendu a večerných hodín, ale nie však kancelárie organizátora Zájazdu.

6.10 Aj keď BESA Travel Agency vyvíja maximálnu snahu spolupracovať iba s osvedčenými a preverenými partnermi, môže sa bohužiaľ v ojedinelých prípadoch CK dostať do úpadku. Všetky Zájazdy ponúkané prostredníctvom BESA Travel Agency sú bez nutnosti akýchkoľvek platieb zo strany Cestujúceho poistené proti úpadku usporiadajúcej CK poistením Faktor100 , ale v prípade, že sa Cestujúci rozhodne toto poistenie nevyužiť a na príslušnom súde bude začaté konkurzné konanie s CK, vráti BESA Travel Agency zaplatené finančné prostriedky Cestujúcim, pokiaľ vrátenie finančných prostriedkov bude umožňovať zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Pokiaľ bude nutné zaplatené finančné prostriedky vymáhať v rámci konkurzného konania CK (alebo v rámci iného obdobného konania), vráti BESA Travel Agency Cestujúcemu tú časť zaplatených finančných prostriedkov, ktoré v rámci konkurzného konania obdrží, znížené o náklady spojené s jej vymáhaním, bez zbytočného odkladu potom, čo tieto finančné prostriedky obdrží.

7. Odmietnutie cestujúceho

7.1 BESA Travel Agency si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy s Cestujúcim hlavne v nasledujúcich prípadoch:
(a) Cestujúci opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo
(b) Cestujúci neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;
(c) Cestujúci v minulosti bezdôvodne nezaplatil zálohu alebo celú čiastku za objednaný Zájazd v súlade s článkom 3 týchto Podmienok, alebo
(d) Cestujúci v minulosti nezaslal podpísanú Zmluvu o zájazde v súlade s článkami 2.4 a 2.5 týchto Podmienok, alebo
(e) Cestujúci opakovane porušuje Podmienky prevádzky Mobilnej aplikácie.

8. Spracovanie Osobných údajov

8.1 Nakladanie s osobnými údajmi zo strany spoločnosti BESA Travel Agency je popísané v dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníkov“ dostupnom na internetovom odkaze .

8.2 Cestujúci prehlasuje, že pokiaľ poskytne BESA Travel Agency osobné údaje tretích osôb za účelom riadneho uzavretia Zmluvy resp., riadneho poskytnutia zazmluvnených služieb, že tieto osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie uvedeného účelu je oprávnený spoločnosti BESA Travel Agency poskytnúť..

9. Zodpovednosť za porušenie záväzku

9.1 Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou o zájazde, Zákonom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa alebo ak nemá vlastnosti, ktoré Cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, Cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi alebo spoločnosti BESA Travel Agency (ďalej aj ako „reklamácia“). Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote určenej Cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou o zájazde, Zákonom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa alebo s dôvodným očakávaním Cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí cestovnej kancelárii neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia Zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Určenie lehoty podľa predošlej vety nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi Cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem Cestujúceho.
9.2 Prípadné reklamácie Zájazdu či služieb spoločnosť BESA Travel Agency odporúča riešiť okrem uvedeného v bode 9.1 na mieste pobytu bezodkladne aj priamo s dodávateľom služby (napríklad na recepcii ubytovacieho zariadenia), aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené delegátom CK, ubytovacím zariadením atď.. Taktiež býva k dispozícii Cestujúcemu nonstop telefónna linka organizátora Zájazdu.
9.3 Cestovná kancelária resp. BESA Travel Agency je povinná potvrdiť uplatnenie reklamácie a reklamáciu vybaví CK do 30 dní od uplatnenia reklamácie Cestujúcim, pričom jej vybavením sa rozumie aj jej odôvodnené zamietnutie.
9.4 Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa bodu 9.1, ponúkne Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat Cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa Zmluvy, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť:
a)rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve, bez dodatočných nákladov pre Cestujúceho, alebo
b) nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.
9.5 Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v Zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu Cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa bodu 9.1, a cestovná kancelária poskytne Cestujúcemu primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa bodu 9.1 tohto bodu.

9.6 Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa bodu 9.1 ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 9.4, Cestujúci má právo:
a) vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
b) odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy o zájazde.
9.7 Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť v spolupráci s Cestujúcim písomný záznam a odovzdať Cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak:
a) nevykoná nápravu podľa bodu 9.1 ani nezabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 9.4 písm. a),
b) zabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 9.4 písm. b),
c) Cestujúci v súlade s bodom 9.5 náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
d) Cestujúci podľa bodu 9.6 pís. a) vykoná nápravu sám.
9.8 Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa bodu 9.4 písm. b), bodu 9.5 alebo bodu 9.6 písm. b). Ak cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie Zmluvy o zájazde spôsobil Cestujúci, je povinná Cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia Zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo Cestujúceho požadovať náhradu škody.
9.9 Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet”), ktoré sa týkajú poskytovania Zájazdu, doručovať priamo BESA Travel Agency , prostredníctvom ktorej si Zájazd zakúpil. BESA Travel Agency je povinná postúpiť doručený podnet cestovnej kancelárii bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia cestovnej kancelárii.
9.10 Cestujúci ako je uvedené v bode 9.1 je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne. Cestujúci berie na vedomie, že v takom prípade môže byť zjednaná náprava v zmysle bodu 9.1 čo najskôr. Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie v súlade s očakávaním Cestujúceho. Reklamáciu je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta organizátora Zájazdu, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Cestujúceho, špecifikácia Zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Cestujúcim a delegátom organizátora Zájazdu. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate v súlade s článkom 9.12 týchto Podmienok.
9.11 Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu Zájazdu, pokiaľ sa jedná o zájazd podľa § 3 Zákona, poskytnutého na základe Zmluvy o zájazde do dvoch rokov od skončenia Zájazdu, alebo ak sa Zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal Zájazd skončiť podľa Zmluvy. Ak je to možné, Cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa bodu 9.7 resp. 9.10. Reklamáciu môže Cestujúci tiež poslať na mail  info@besatravel.eu, alebo podať na akejkoľvek pobočke BESA Travel Agency aj ústne. O tomto oznámení bude zodpovedným pracovníkom vypracovaný záznam, ktorý bude zaslaný usporiadajúcej CK; záznam je Cestujúci povinný podpísať. Spoločnosť BESA Travel Agency odporúča písomnú reklamáciu doplniť o číslo Zmluvy o zájazde, dátum jej uzatvorenia, identifikáciu usporiadajúcej CK, popis reklamovanej služby, uplatňovaný nárok, bankový účet Cestujúceho a na písomnej reklamácii pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (ak je to možné) a ďalšími vhodnými materiálmi. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Cestujúci oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa Cestujúci s usporiadateľskou CK nedohodne na dlhšej lehote.
9.12 Cestujúci sa zaväzuje poskytovať spoločnosti BESA Travel Agency a organizátorovi Zájazdu súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných nedostatkov v zmysle bodu 9.1.
9.13 Cestujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na cestovnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu doporučenou poštou na adresu jej sídla alebo e-mailom prostredníctvom BESA Travel Agency na mail  info@besatravel.eu , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým cestovná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že cestovná kancelária porušila jeho práva. Ak cestovná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Cestujúci má právo podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov”) podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to v zmysle § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Cestujúceho je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/. Cestujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.
9.14 Cestujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený tiež použiť na riešenie svojich sporov zo Zmluvy platformu riešenia sporov online (RSO), ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uvedenú webovú stránku je možné prehliadať a používať v slovenčine, pričom sú na nej podrobné inštrukcie a vysvetlenia k podaniu sťažnosti cez RSO a vôbec k riešeniu sporov cez túto platformu. Pri predkladaní podania platforme RSO vyplní cestujúci elektronický formulár sťažnosti na uvedenej stránke. Informácie, ktoré cestujúci predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
9.15 Riešenie spotrebiteľského sporu Cestujúceho zo Zmluvy prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov môže byť spoplatnené.

10. Ďalšie práva a povinnosti strán

10.1 Cestovná kancelária alebo BESA Travel Agency , ktorá predáva Zájazd, ktorý je zájazdom v súlade s § 3 Zákona o zájazdoch, je povinná pred uzatvorením Zmluvy alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu Zmluvy, poskytnúť Cestujúcemu predzmluvné informácie prostredníctvom príslušného formulára uvedeného v prílohe č. 1 časti A alebo časti B Zákona o zájazdoch.
10.2 Cestovná kancelária alebo BESA Travel Agency , ktorá predáva Zájazd, ktorý je zájazdom v súlade s § 3 Zákona o zájazdoch, je povinná pred uzatvorením Zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu Zmluvy, poskytnúť informácie o ochrane pre prípad úpadku, ktorú má zabezpečenú cestovná kancelária, s ktorou Cestujúci uzatvára Zmluvu.

10.3 Organizujúca CK, je povinná Cestujúcemu poskytnúť v dostatočnom časovom pred začatím Zájazdu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných.
10.4 Spoločnosť BESA Travel Agency v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, informuje Cestujúceho o totožnosti leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz na prevádzkovanie leteckej dopravy v Spoločenstve: http://www.caa.sk (tzv. „Black List“).
10.5 Je povinnosťou Cestujúceho sa vopred zoznámiť s dokumentom „Informácie pred nákupom“, ktorý je dostupný na Webe spoločnosti BESA Travel Agency na adrese .
10.6 Každý Cestujúci je po návrate zo Zájazdu požiadaný o vyplnenie dotazníka zhrňujúceho a hodnotiaceho priebeh Zájazdu, jednotlivé služby CK a BESA Travel Agency , ubytovacie zariadenia atď. a jeho spokojnosť s nimi.
Pokiaľ budú súčasťou recenzie aj obrazové snímky, odoslaním takýchto snímok v rámci recenzie poskytuje Cestujúci spoločnosti BESA Travel Agency bezodplatný súhlas na použitie týchto snímok (ďalej ako „dielo“) podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z..z. Autorský zákon (ďalej len “Autorský zákon”) za účelom propagácie a reklamy činnosti spoločnosti BESA Travel Agency v neobmedzenom rozsahu, bez akéhokoľvek časového či iného obmedzenia a pre akýkoľvek spôsob použitia diela. V rámci udeleného súhlasu je BESA Travel Agency oprávnená dielo akokoľvek upravovať, spracovávať, meniť a spájať s inými dielami.
Cestujúci dáva v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník privolenie na vyhotovenie alebo použitie podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa Cestujúceho alebo jeho prejavov osobnej povahy. Použitím sa na účely týchto Podmienok považuje najmä ale nielen zobrazovanie, rozmnožovanie a rozširovanie podobizne, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov poskytnutých spoločnosti BESA Travel Agency v rámci recenzie, a to v rozsahu udelenej licencie.
BESA Travel Agency sa zaväzuje akúkoľvek recenziu odstrániť, ak Cestujúci pošle žiadosť o jej odstránenie na e-mail  info@besatravel.eu.

10.7 Spoločnosť BESA Travel Agency sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so Zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy Cestujúceho.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Cestujúci bol s týmito Podmienkami oboznámený, výslovne ich prijíma a potvrdzuje, že tieto Podmienky neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré nemohol očakávať.

11.2 Cestujúci berie na vedomie, že pri Zájazdoch podľa Zmluvy o zájazde je v zmluvnom vzťahu priamo s CK, pričom BESA Travel Agency má postavenie subjektu, ktorý Zájazd CK Cestujúcemu len predáva. Súčasne Cestujúci berie na vedomie, že vzťah medzi Cestujúcim a CK sa riadi Zmluvou o zájazde, obchodnými podmienkami CK pre predaj Zájazdov, týmito Podmienkami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.3 Tieto Podmienky sú účinné od 1.1.2019 a nahrádzajú s účinnosťou od 1.1.2019 všetky predchádzajúce Podmienky s prihliadnutím na bod 11.4.

11.4 Zmluvy o obstaraní zájazdu uzatvorené podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 ako aj Podmienky, ktoré boli súčasťou týchto zmlúv zostávajú v platnosti. Právne vzťahy vzniknuté z týchto zmlúv a Podmienok podľa predošlej vety sa posudzujú podľa predpisov a Podmienok účinných pred 1. januárom 2019.